Terms & conditions

Definities
• Laser: KINGSS werkt met de Gentle Max Pro-laser
• KINGSS: is gevestigd te Almere
• Klant: degene met wie KINGSS een overeenkomst is aangegaan.
• Partijen: KINGSS en klant samen.
• Consument: een klant (18+ jaar) die tevens een individu is en die als privé-persoon handelt.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
• Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens KINGSS.
• Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
• Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Prijzen
 • Alle prijzen die KINGSS hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 • Alle prijzen op die KINGSS hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan KINGSS te allen tijde wijzigen.
 • De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door KINGSS vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 • De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van KINGSS, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 • Bij aanschaf van een pakket betaald de klant de aanschafprijs van 5 behandelingen plus 1 gratis. De klant krijgt de mogelijkheid om het pakket in 1 keer te betalen of in 3 delen (gelijk aan de momenten van behandeling 1 t/m 3. Wanneer de klant een vervolgpakket aanschaft (omdat hij nog verdere haarreductie wenst) dan krijgt hij 10% korting op de volgende behandeling of het volgende pakket.
 • Indien partijen voor een dienstverlening door KINGSS een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 • KINGSS is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 • Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient KINGSS de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 • Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 • KINGSS heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 • Voorafgaand aan de ingang ervan zal KINGSS prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 • De consument heeft het recht om de overeenkomst met KINGSS op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
Annulering
In het geval de klant is verhinderd voor een afspraak, dan dient hij de afspraak
• Uiterlijk 24 uur van tevoren bij KINGSS via telefoon of e-mail te annuleren.
• Zegt de klant niet of niet tijdig af, dan kan KINGSS het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.
• Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mail (info@Kingss.nl) worden geannuleerd.
• Een pakket kan alleen geannuleerd worden 24 uur voor de eerste behandeling. Zodra de eerste behandeling heeft plaatsgevonden kan het pakket niet meer worden geannuleerd. De klant is de pakketprijs verschuldigd en kan geen aanspraak maken op teruggave van het geld.
• Bij aanschaf van een actie(pakket) kunt u bij annulering uw afspraak opnieuw inplannen. U kunt echter geen aanspraak maken op het teruggeven van de aanschafwaarde van de actie.
Gevolgen niet tijdig betalen
• Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is KINGSS gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
• Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan KINGSS.
• De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
• Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag KINGSS zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
• In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van KINGSS op de klant onmiddellijk opeisbaar.
• Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door KINGSS, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan KINGSS te betalen.
Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan KINGSS te verrekenen met een vordering op KINGSS.
Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor KINGSS enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
Uitvoering van de overeenkomst
• KINGSS voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
• KINGSS heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
• De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
• Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat KINGSS tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
• Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat KINGSS tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
Informatieverstrekking door de klant 
• De klant deelt en stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan KINGSS.
• De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
• De klant is geïnformeerd over de lijst met contra indicaties (zie bijlage bij deze algemene voorwaarden). De klant deelt correcte informatie over zijn situatie en meldt het als een van deze contra-indicaties spelen.
• Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert KINGSS de betreffende bescheiden.
• Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door KINGSS redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op of ontstaat er schade, dan komen de daaruit voortvloeiende consequenties, extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
• Wanneer de klant jonger is dan 18 jaar dan is hij verplicht dit te melden bij het maken van de afspraak. De klant kan alleen in overleg met de medewerker van KINGSS en met toestemming van de ouders gebruiken maken van de behandelingen en diensten van KINGSS.
Vrijwaring
De klant vrijwaart KINGSS tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door KINGSS geleverde producten en/of diensten.
Bejegening
De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidssalon het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.
Persoonsgegevens en privacy
De klant voorziet het schoonheidsinstituut vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Het schoonheidsinstituut neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem, de gegevens worden vertrouwelijk behandeld conform de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het schoonheidsinstituut zal gegevens van de klant niet delen met derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.
Klachten
• De klant dient een door KINGSS geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
• Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant KINGSS daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen via info@Kingss.nl.
• Consumenten dienen KINGSS uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen via info@kingss.nl.
• De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat KINGSS in staat is hierop adequaat te reageren.
• De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
• Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat KINGSS gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan overeengekomen.
Ingebrekestelling
• De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan KINGSS door een mail te sturen naar info@kingss.nl.
• Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling KINGSS ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als KINGSS een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan KINGSS verschuldigd zijn.
Aansprakelijkheid KINGSS
• KINGSS is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
• Indien KINGSS aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
• KINGSS is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
• Indien KINGSS aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
• Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
• KINGSS is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de Overeenkomst slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove onachtzaamheid van KINGSS.
• KINGSS is niet aansprakelijk voor schade die haar niet valt toe te rekenen.
• KINGSS is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die KINGSS bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld.
• Aansprakelijkheid van KINGSS is beperkt tot directe, materiele schade en wel tot het bedrag waarvoor de door KINGSS afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval dekking biedt.
• Aansprakelijkheidstelling van KINGSS dient schriftelijk plaats te vinden en uiterlijk binnen 14 dagen nadat de tekortkoming is ontdekt, dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden onder gedetailleerde omschrijving van de gronden die tot de aansprakelijkheid hebben geleid.
• Aansprakelijkheidstelling van KINGSS schort de betalingsverplichting van de Klant/patiënt niet op.
• KINGSS kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid haarreductie na de behandeling(en), dan wel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste haarreductie.
• Indien een laserbehandeling niet aanslaat of als de aandoening (zoals overbeharing, couperose en pigment) na verloop van tijd weer terug keert, dan is KINGSS daar niet voor verantwoordelijk en aansprakelijk. Het kan zijn dat bepaalde behandelingen bij bepaalde klanten niet aanslaan.
• KINGSS is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid door o.a. tatoeages, piercings, moedervlekken en/of pigmentvlekken.
• KINGSS is niet aansprakelijk voor verbranding aan de huid indien klant instemt met de ingestelde sterkte van het apparaat. De sterkte van het apparaat wordt ten alle tijden in overleg met de klant afgesteld.
• KINGSS is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de behandeling(en).
• KINGSS heeft de klant geïnformeerd over de schade die ontstaat bij de behandeling van de huid die gebruinde is in de zon en is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat omdat de huid gebruind is. Over het algemeen kunnen we stellen dat er geen laserbehandeling kan plaatsingen 4 tot 8 weken voor en nadat de huid bruin is geworden door de zon. Denk bijvoorbeeld aan vakantie naar de zon (ook wintersport) of veelvuldig buiten werken in de zomer.
• KINGSS is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaat bij behandelingen bij of door derden. De klant kan eerdere behandelingen hebben gehad of parallel behandelingen ondergaan die invloed hebben op de behandelingen bij KINGSS. Dit kunnen gelijke (laser)behandelingen zijn en soortgelijke behandelingen met een andere methode of een antibioticumkuur heeft bijvoorbeeld ook negatieve invloed op de behandeling. Zie de lijst met contra-indicatie in de bijlage. Bij klanten met een hormoonbehandeling en jongeren onder de 18 jaar hebben hormonen effect op het eindresultaat.
• Mocht de klant toch een behandeling ondergaan terwijl een van de contra indicties (zie bijlage) van toepassing is, dan is KINGSS niet aansprakelijk voor de schade.
• Het gebruik van medicatie (licht en zwaar) en of druks kunnen invloed hebben op de resultaten van de behandeling. Bespreek het gebruik van medicatie of drugs met de behandelaar van KINGSS. KINGSS is in geen geval aansprakelijk voor bijwerkingen of andere schade die ontstaat door het gebruik van medicatie of drugs.
Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van KINGSS vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
Recht op ontbinding
• De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer KINGSS toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
• Is de nakoming van de verplichtingen door KINGSS niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat KINGSS in verzuim is.
• KINGSS heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien KINGSS kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
Overmacht
• In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van KINGSS in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan KINGSS kan worden toegerekend in een van de wil van KINGSS onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van KINGSS kan worden verlangd.
• Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
• Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor KINGSS 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat KINGSS er weer aan kan voldoen.
• Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
• KINGSS is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.
Wijziging van de overeenkomst 
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
Wijziging algemene voorwaarden
• KINGSS is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De laatste versie is altijd van toepassing.
• Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
• Grote inhoudelijke wijzigingen zal KINGSS zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
• Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
Overgang van rechten
• Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van KINGSS.
• Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
• Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
• Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat KINGSS bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
• Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
• De Nederlandse rechter in het arrondissement waar KINGSS is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

We zijn binnenkort geopend

Kingss komt eraan, en we brengen de ultieme luxe en verzorging voor mannen. Bereid je voor op een exclusieve, koninklijke ervaring die je stijl naar een hoger niveau tilt.

Neem contact op

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco l

Of bel ons:
085 0805421